1. Wstęp i zakres zastosowania ogólnych warunków sprzedaży

Witryna internetowa www.audilo.pl („Witryna”) jest utrzymywana i wykorzystywana przez spółkę Auriseo („Auriseo”, „my”, „nasz/nasza/nasze”), uproszczoną spółkę akcyjną (SAS) o kapitale w wysokości 62 658,90 euro, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS) w Cahors pod numerem 508 151 511, a jej siedziba główna mieści się pod adresem 1134 Chemin du Bartassec 46000 Cahors. Spółka prowadzi działalność pod nazwą handlową „Audilo”. Auriseo jest częścią Sonova Group od 2019 roku.

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży („Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich działań handlowych dotyczących produktów sprzedawanych na Witrynie i wykluczają wszystkie inne warunki (z wyjątkiem wyraźnego pisemnego odstąpienia zatwierdzonego przez wszystkie strony). O ile nie zostaną wyraźnie zaakceptowane, wszelkie sprzeczne z niniejszymi warunki będą więc nieważne z punktu widzenia Auriseo, niezależnie od momentu, w którym zostaniemy o nich powiadomieni.

Prosimy uważnie przeczytać niniejsze Warunki. Złożenie zamówienia przez Witrynę jest równoznaczne z Państwa dorozumianą całkowitą zgodą na niniejsze Warunki.

Auriseo ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Warunki będą stosowane w brzmieniu obowiązującym w dniu zatwierdzenia Państwa zamówienia.

Fakt niekorzystania przez Auriseo z dowolnego z niniejszych Warunków nie może być rozumiany jako równoznaczny z ostateczną rezygnacją z jego wykorzystania.

2. Produkty dostępne w Witrynie

Witryna jest stroną internetową służącą do elektronicznej działalności handlowej. Umożliwia zakupy baterii do aparatów słuchowych, produktów do pielęgnacji aparatów słuchowych i produktów ochrony słuchu i powiązanych z nimi akcesoriów, projektowanych i produkowanych przez największe marki na rynku. Produkty oferowane są w ilościach odpowiadających stanowi zapasów w dniu zamówienia. Katalog produktów Auriseo może stale się zwiększać.

3. Obowiązujące cenniki

Ceny Auriseo to ceny jednostkowe brutto w euro. Są one zgodne z cennikiem obowiązującym w dniu składania zamówienia. We wszystkich przypadkach faktury będą wystawiane z datą odpowiadającą dacie zamówienia.
Ceny katalogowe to ceny brutto. Mają charakter informacyjny. Ceny te mogą ulegać zmianom w dowolnym momencie, w zależności od bieżących zmian na rynku i dostępności oczekiwanych produktów i usług. Auriseo gwarantuje wyłącznie cenę produktu obowiązującą w dniu zamówienia.
Do podanych cen mogą być doliczane koszty dostawy. Koszt dostawy wyświetla się po zwyczajnym dodaniu produktu do koszyka przed zakupem. Po spełnieniu pewnych warunków wysyłka może być darmowa (warunki wyświetlają się w koszyku z podziałem na przewoźników lub po wpisaniu kodu promocyjnego w określonych przedziałach czasowych)

4. Zamówienie

Zamówień dokonuje się poprzez Witrynę, na której prezentowane są w języku francuskim informacje wiążące prawnie. Zamówienia są zatwierdzane poprzez e-mail, w którym powtarza się informacje mające charakter umowy najpóźniej w momencie zatwierdzania zamówienia.

5. Sposoby płatności

Zatwierdzenie Państwa zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty wskazanej ceny. Zakupy można opłacić za pomocą karty bankowej, PayPala, czeku lub przelewu bankowego.

6. Dostawa

6.1 Warunki. Zamówienie zostanie dostarczone do lokalizacji określonej uprzednio przez kupującego na Witrynie w trakcie składania zamówienia. Wszystkie zamówienia wysyłane są przez La Poste (list rejestrowany, delivengo lub colissimo), Chronopost lub Mondial Relay.
6.2 Incydenty związane z dostawą. Jeśli odmówią Państwo przyjęcia przesyłki z zamówionym produktem lub jej nie podejmą, lub gdy dostawy nie można zrealizować ze względu na błędne lub niekompletne wprowadzone przez Państwa dane, Auriseo ma prawo domagać się natychmiastowej i całościowej spłaty wszelkich dodatkowych kosztów wynikłych z odmowy przyjęcia, nieodebrania lub błędnego zaadresowania takiej przesyłki. Są Państwo odpowiedzialni za składanie wszelkich reklamacji, zgodnie z postanowieniami art. 13 poniżej.
6.3 Terminy obsługi zamówień. Dostawy uzależnione są wyłącznie od
dostępności produktów lub usług, odbywają się zgodnie z kolejnością spływania zamówień i w terminach wynikających z umów Auriseo.
6.4 Termin dostawy. Auriseo dokłada wszelkich starań, aby wysyłać zamówienia w jak najszybszych terminach. Zamówienia są najczęściej wysyłane w ciągu 24 godzin.

W przypadku dostawy ekspresowej (Chronopost), zamówienia zatwierdzone i opłacone przed godz. 13.00 są najczęściej wysyłane jeszcze tego samego dnia. Zamówienia otrzymane i opłacone po 13.00 są wysyłane w kolejnym dniu roboczym, poza wyjątkowymi przypadkami chwilowego wyczerpania zapasów (o czym powiadamiamy e-mailem lub telefonicznie).

W przypadku pozostałych przewoźników (Colissimo, list rejestrowany, inter, DHL) zamówienia wysyłane są w ciągu 24 godzin (oprócz zamówień z piątku, wysyłanych w najbliższy poniedziałek).

Czas dostawy:

Standardowa dostawa:

- Czas dostawy zamówień La Poste wynosi około 48 do 72 godzin.

Przesyłka ekspresowa:

- Czas dostawy zamówień z DHL wynosi zazwyczaj 24 godziny (48 godzin w niektórych regionach Polskie): Zamówienia są dostarczane przed godziną 18:00 następnego dnia po wysyłce za podpisem lub po uzgodnieniu.

Należy pamiętać, że terminy dostawy są jedynie orientacyjne. W każdym przypadku, w przypadku jakiejkolwiek dostawy na terenie Polskie, gwarantujemy, że produkty zostaną dostarczone do Ciebie nie później niż trzydzieści dni po zatwierdzeniu zamówienia.

7. Uwagi do przesyłki przy odbiorze produktów

Jeśli zdarzy się, że jeden lub więcej zamówionych produktów jest uszkodzonych, niezgodnych z opisem lub ich brak, mają Państwo obowiązek natychmiast zgłosić przewoźnikowi konieczne uwagi do przesyłki w momencie dostawy. Wszelkie uwagi do dostawy produktu należy przekazać Auriseo e-mailem lub listem poleconym w ciągu 3 dni następujących po dostawie takiego zamówienia.

Do Państwa będzie należało udokumentowanie wszelkich wykrytych wad lub anomalii. W przypadku stwierdzenia widocznej wady lub dostarczenia niewłaściwego produktu i należytego uznania tego faktu przez Auriseo oraz w zależności od tego, czy jest to niezgodność, czy ukryta wada sprzedanego towaru, będą Państwo uprawnieni do bezpłatnej wymiany, naprawy lub zwrotu kosztów produktu w całości lub w części, z wyłączeniem pokrycia szkód, odsetek i innych odszkodowań dowolnego rodzaju, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo.

8. Zdarzenia losowe

Auriseo nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zawartej z Państwem umowy ze względu na zdarzenie losowe. Zdarzenie losowe oznacza wszelkie zdarzenia niezależne od woli Auriseo, nie dające się przewidzieć ani przezwyciężyć, o dowolnym charakterze, takie jak, w szczególności, klęski żywiołowe, złe warunki pogodowe, pożar, strajk, sabotaż, ustawa lub rozporządzenie pochodzące od władz administracyjnych lub wymiaru sprawiedliwości, w wyniku których wywiązanie się z umowy staje się niemożliwe.

9. Prawo do rezygnacji z zakupu

9.1 Korzystanie z prawa do rezygnacji z zakupu. Zgodnie z przepisami francuskiego kodeksu konsumenckiego na rezygnację z niniejszej umowy bez podania przyczyny mają Państwo 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu.

Aby skorzystać z prawa rezygnacji z zakupu, mają Państwo obowiązek powiadomić Auriseo o swojej decyzji w ciągu 14 dni począwszy od dnia otrzymania zamówienia korzystając z danych kontaktowych wymienionych w art. 15 niniejszych Warunków.

Powiadomienie takie polega na przesłaniu jednoznacznie sformułowanego oświadczenia (na przykład listu wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Mogą Państwo także skorzystać ze wzoru formularza rezygnacji z zakupu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać wzorcowy formularz rezygnacji z zakupu i wszelkich innych jednoznacznych oświadczeń za pomocą formularza „Serwis posprzedażowy: zwrot produktu” w dziale „Kontakt z nami” w Witrynie internetowej.

Wymienione kroki są konieczne, aby uzyskać numer zwrotu zamówienia i tym samym skorzystać ze wspomnianego prawa do rezygnacji z zakupu.

Zwracany produkt musi koniecznie znajdować się w oryginalnym opakowaniu i być w stanie
fabrycznej nowości, tzn. nieużywany i w stanie idealnym do odsprzedaży oraz, o ile dotyczy, zaopatrzony w instrukcję obsługi, wszelkie akcesoria oraz kserokopię faktury zakupowej. Produkt należy zwrócić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej po 14 dniach następujących po dniu zawiadomienia nas przez Państwa o rezygnacji z zakupu. Ponoszą Państwo koszty wynikające ze zwrotu produktu.

9.2 Wyjątki od prawa do rezygnacji z zakupu. Z prawa do rezygnacji z zakupu nie mogą Państwo skorzystać w następujących przypadkach:

- Zamówione towary mają cechy uniemożliwiające ich ponowne wysłanie, są podatne na pogorszenie stanu lub szybko upływa ich termin ważności;
- Zamówione towary zostały opracowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, wykończone zgodnie z Państwa specyfikacją lub w wyraźny sposób spersonalizowane;
- Po dostawie rozpieczętowali Państwo zamówione towary i nie można ich odesłać ze względów higienicznych lub zdrowotnych. Dotyczy to w szczególności produktów higienicznych lub stykających się ze skórą (ochronników słuchu wewnątrzusznych i na pałąku, słuchawek, poduszek muzycznych, itd.…).

9.3 Następstwa prawa do rezygnacji z zakupu. W przypadku rezygnacji z zakupu firma Auriseo zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrali Państwo sposób przesyłki inny niż standardowy najtańszy proponowany przez Auriseo) bez
zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku najpóźniej w ciągu 14 dni począwszy od dnia poinformowania nas o decyzji rezygnacji z zakupu objętego niniejszą umową.

Zwrotu środków dokonamy tym samym sposobem płatności, z jakiego skorzystali Państwo przy pierwotnej transakcji, z wyjątkiem sytuacji, gdy jednoznacznie wyrażą Państwo zgodę na inny sposób płatności. Zwrot może mieć w szczególności postać równowartości kwoty na koncie użytkownika (ważnej maksymalnie przez jeden rok), o ile jednoznacznie wyrażą Państwo zgodę na zwrot kosztów w tej formie. W każdym przypadku zwrot kosztów jest dla Państwa bezpłatny.

Zwrot kosztów możemy opóźnić do momentu otrzymania towaru lub dostarczenia przez Państwa dowód wysyłki towaru – bierzemy pod uwagę datę wcześniejszego z tych dwóch zdarzeń.

Odpowiadają Państwo za ewentualne pogorszenie stanu towaru wynikające z posługiwania się nim w sposób inny niż niezbędny do stwierdzenia typu, cech szczególnych i właściwego działania produktu.

10. Gwarancje ustawowe

10.1 Ustawowa gwarancja zgodności. Zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z prawa, Auriseo odpowiada na zgłoszenia niezgodności ujawnionej w produkcie w ciągu 2 lat od jego dostarczenia. Gwarancja ta ma zastosowanie pod warunkiem, że wada produktu istnieje w dniu jego nabycia. W odpowiednich przypadkach gwarancja ta umożliwia Państwu skorzystanie z darmowej naprawy produktu lub jego wymiany. W przypadku, gdy naprawa ani wymiana nie są możliwe, Auriseozwróci Państwu koszt zakupu takiego produktu lub część kosztu, jeśli klient zatrzyma produkt.

Niezgodność produktu ma miejsce, gdy:
- Towar jest niezgodny z opisem podanym przez Auriseo i/lub nie posiada cech przestawianych przez Auriseo w próbce lub wzorze produktu
- Produkt nie nadaje się do użytku w celach, do których zwykle przeznaczone są produkty tego samego typu
- Produkt nie nadaje się do żadnego zastosowania specjalnego pożądanego przez klienta, zgłoszonego do Auriseo w momencie zawierania umowy i zaakceptowanego przez Auriseo
- Firma Auriseo nie wykonała poprawnie uzgodnionej instalacji produktu lub instrukcja instalacji jest niekompletna bądź niezrozumiała
- Produkt wykazuje wadę wykonania, niedoskonałość, błędny sposób montażu.

Niniejsza gwarancja obejmuje niezgodności produktu, opakowania, instrukcji montażu, instalacji jeśli Auriseo ją wykonuje lub za nią odpowiada.

10.2 Gwarancja ustawowa na wady ukryte. Zgodnie z zobowiązaniami ustawowymiAuriseo udziela także gwarancji na wady ukryte sprzedawanego produktu uniemożliwiające zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszające takie zastosowanie do tego stopnia, że posiadając wiedzę o wadzie produktu nie kupiliby go Państwo lub zapłacili za niego mniejszą cenę.

Czas przewidziany na działanie w związku z gwarancją wynosi 2 lata od chwili wykrycia wady. Niniejsza gwarancja umożliwia Państwu zwrot produktu w zamian za zwrot zapłaconej ceny lub zachowanie go i uzyskanie zwrotu części jego ceny.
Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie koszty wynikłe z ukrytych wad.

10.3 Wyłączenia. Gwarancje ustawowe nie obejmują szkód powstałych w wyniku wypadków, niewłaściwego użycia produktu lub zaniedbania. Wspomniane gwarancje nie obejmują także widocznych wad, o których mogli się Państwo samodzielnie przekonać. W przypadku zwrotu sprzętu, który okaże się bez wad, koszty przesyłki, konserwacji i testowania mogą zostać przerzucone na Państwa.

11. Serwis posprzedażowy

Produkty zwracane do serwisu posprzedażowego powinny być zaopatrzone w akcesoria danego sprzętu w oryginalnym opakowaniu oraz fakturę za zakup. Wszystkie wnioski o zwrot do serwisu posprzedażowego muszą być przesyłane za pomocą formularza „Serwis posprzedażowy: zwrot produktu” w dziale „Kontakt z nami” Witryny internetowej. Wniosków o serwis posprzedażowy nie rozpatrujemy przez telefon. Sprawy, o otwarcie których nie zawnioskowano przez wspomniane wyżej łącza, nie zostaną otwarte.

Z wyjątkiem innych przypadków przewidzianych przez prawo ponoszą Państwo koszty dostawy zwrotów do serwisu posprzedażowego. Następnie Auriseo naprawi i odeśle do Państwa produkt (na koszt Auriseo) w przybliżonym terminie 30 dni.

Po odbiorze produktu przez Auriseo zostanie przeprowadzony test wykrywający awarię. Jeśli awaria potwierdzi się, urządzenie zostanie wysłane do naszego producenta. Po zatwierdzeniu przez producenta, jeśli dane urządzenie znajduje się jeszcze w magazynie, zostanie naprawione lub wymienione na nowy produkt. Jeśli produkt na gwarancji nie jest już dostępny w sprzedaży, zaproponujemy Państwu zamiast niego produkt o podobnych właściwościach lub równowartość zamówienia na kolejne zakupy. Jeśli dany artykuł nie jest już produkowany, zaproponujemy równoważny produkt lub przyznanie jego równowartości na kolejne zakupy. Zwrot kosztów po odesłaniu produktu do serwisu posprzedażowego jest możliwy jedynie w przypadkach wymienionych w art. 9 niniejszych Warunków.

12. Ochrona danych osobowych

W momencie składania przez Państwa zamówienia przez Witrynę może wystąpić konieczność gromadzenia przez Auriseo pewnych informacji identyfikujących Państwa osobiście („Danych osobowych”), takich jak płeć lub zwrot grzecznościowy, nazwisko, imię, adres e-mail, data urodzenia, adres dostawy, adres rozliczeniowy, itd. Te Dane osobowe wykorzystamy tylko w celu dostarczenia zamawianych produktów lub usług bądź w innych celach określonych w naszej polityce dot. poufności. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Auriseo wykorzystuje Państwa Dane osobowe znajdą Państwo w naszej polityce dot. poufności, dostępnej tutaj 

13. Roszczenia i mediacje

W sprawie wszelkich roszczeń mogą Państwo kontaktować się z działem obsługi klienta o danych kontaktowych wymienionych w art. 15 niniejszych Warunków. Zgodnie z przepisami francuskiego kodeksu konsumenckiego dotyczącymi polubownego rozstrzygania sporów Auriseo podlega wydziałowi Mediatora ds. e-commerce FEVAD (Federacji e-commerce i sprzedaży na odległość) mieszczącemu się pod adresem: 60 Rue La Boétie – 75008 Paris –
http://www.mediateurfevad.fr Zgodnie z zasadami mediacji wszelkie spory konsumenckie należy najpierw zaadresować pisemnie do Serwisu ds. konsumenckich Auriseo, na dane kontaktowe wymienione w art. 15 niniejszych Warunków.

14. Prawo i sądy właściwe

Do niniejszych Warunków ma zastosowanie wyłącznie prawo francuskie. Wszelkie spory dowolnej natury oraz kwestionowanie obsługi lub realizacji zamówienia bądź stosowania niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla miasta Paryża, w jurysdykcji których znajduje się dany spór. Niniejsza klauzula ma zastosowanie nawet do przypadków odwołania, zarzutów incydentalnych, więcej niż jednego pozwanego lub powództwa z tytułu rękojmi, i to niezależnie od sposobu i warunków płatności, w taki sposób, że ewentualne inne klauzule zawarte w ogólnych warunkach użytkowania nie mogą stanowić przeszkody w stosowaniu niniejszych zapisów.

15. Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytanie, żądanie lub skargę w odniesieniu do niniejszych Warunków, można się z nami skontaktować przez rubrykę „Kontakt z nami” dostępną na Witrynie.
Można się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem +33 1 40 82 90 78.
Można także napisać do nas e-mail na adres contact@audilo.com lub zwykły list na adres: AURISEO, 8 passage des Deux Sœurs, 75009 Paris.

Załącznik nr 1 – Formularz rezygnacji z zakupu

Prosimy wypełnić i odesłać niniejszy formularz tylko wówczas, gdy chcą Państwo odstąpić od
umowy – nie dotyczy to wyłączeń i ograniczeń prawa do rezygnacji z zakupu opisanych w Ogólnych warunkach sprzedaży lub prawnie obowiązujących w inny sposób.

Do wiadomości: Auriseo – 8 passage des Deux Sœurs, 75009 Paris

Niniejszym zawiadamiam/zawiadamiamy (*) Państwa o zamiarze rezygnacji z umowy dotyczącej sprzedaży poniższego towaru (*) / świadczenia poniższych usług (*):


Zamówiono dnia (*) / Odebrano dnia (*): ………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta (*) / imiona i nazwiska konsumentów (*): ………………………………………………………………..

Adres konsumenta (*) / konsumentów (*): ………………………………………………………………..

Podpis konsumenta (*) / podpisy konsumentów (*) (tylko w przypadku złożenia niniejszego formularza w formie papierowej): ………………………………………………………………..

Data: ………………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.