1. Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przejrzyste zaprezentowanie w celach informacyjnych sposobu wykorzystywania danych osobowych osób, których dane dotyczą (dalej „Użytkownicy”), gromadzonych na witrynie https://www.audilo.pl (dalej „Witryna”), przez spółkę Auriseo (dalej „Auriseo”).

Auriseo działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. dotyczącej informatyki, ewidencjonowania i swobód.

Niniejsza polityka prywatności informuje o sposobie zbierania, wykorzystywania, ochrony, przechowywania, udostępniania i/lub usuwania („Przetwarzanie”) przez Auriseo danych osobowych Użytkowników Witryny. Informuje się tu również o procedurze kontaktu z nami w celu skorzystania ze swoich praw w świetle obowiązujących przepisów.

2. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych ?

Dane podawane przez Użytkownika w ramach korzystania z Witryny (w szczególności utworzenia i aktualizowania konta klienta, zakupu produktu sprzedawanego w witrynie, zapisania się na newsletter) są przetwarzane przez spółkę AURISEO, uproszczoną spółkę akcyjną o kapitale w wysokości 62 658,90 euro, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS) w Cahors pod numerem 508 151 511, której siedziba główna mieści się pod adresem 1134 Chemin du Bartassec 46000 Cahors.Spółka prowadzi działalność pod nazwą handlową „Audilo”.

Z tego względu Auriseo odpowiada za przetwarzanie danych oraz określa, w jakim celu i w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane („cele” przetwarzania danych osobowych).

Auriseo dokonuje pewnej liczby operacji przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z Witryny przez Użytkownika (zob. poniżej).

3. Państwa dane są gromadzone do następujących celów przetwarzania :

  • Zapewnienie utworzenia konta klienta i zarządzania nim – Auriseo potrzebuje dotyczących Państwa informacji, aby móc utworzyć konto klienta i nim zarządzać, co pozwala ułatwić Państwa zakupy na witrynie audilo.com. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest wykonywanie działań przed zawarciem umowy oraz stosunek umowny.

  • Do zarządzania zamówieniami oraz relacją z klientem Auriseo potrzebuje informacji, które Państwa dotyczą, aby zarządzać Państwa zamówieniami i powiązanymi zdarzeniami (takimi jak zakup produktu, płatność, dostawa, fakturowanie, kontynuacja relacji z klientem). Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest realizacja stosunku umownego pomiędzy stronami.

  • Organizacja akcji promocyjnych – Auriseo może wykorzystywać informacje zebrane za pośrednictwem witryny w celu przesyłania Państwu reklam lub informacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda Użytkownika lub uzasadniony interes Auriseo w realizacji akcji promocyjnej, w zależności od tego, czy reklama prowadzona jest drogą elektroniczną, czy pocztową.

  • Organizacja ankiety lub konkursu – Auriseo może zbierać informacje w celu organizowania konkursów lub ankiet i przyznania nagród zwycięzcom, a także poprawy funkcjonowania strony. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub uzasadniony interes Auriseo w przeprowadzeniu ankiet w celu zbadania i poprawy jakości oferowanych usług.

  • Przesyłanie Państwa danych partnerom handlowym – Auriseo, wyłącznie za Państwa zgodą, może udostępniać Państwa dane osobowe swoim wybranym partnerom handlowym w celu przesyłania Państwu informacji i reklam. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda konkretnej osoby.

  • Prowadzenie statystyk oraz ulepszanie witryny – Auriseo może wykorzystywać zebrane dane w celu analizowania aktywności na witrynie i oferowanych przez nas usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes Auriseo w poprawie jakości oferowanych usług.

4. Jakie Państwa dane zbieramy ?

Auriseo musi zbierać następujące dotyczące Państwa dane osobowe: płeć lub zwrot grzecznościowy, nazwisko, imię, e-mail, hasło, data urodzenia, adres dostawy, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane dotyczące płatności, adres IP, dane o połączeniach i przeglądaniu Internetu.

Dane te są zbierane na różnych etapach przeglądania Witryny przez użytkownika:

- tworzenie konta klienta,
- zmiana danych na swoim koncie klienta,
- zakup produktu w witrynie,
- zapisanie się do newslettera,
- udział w ankiecie lub konkursie.

Gdy dane mają charakter nieobowiązkowy, przy polu do wypełnienia widnieje wskazówka „opcjonalnie”. Gdy dane mają charakter obowiązkowy, oznacza to, że muszą je Państwo podać.W przeciwnym wypadku Auriseo nie będzie w stanie dokonać odpowiedniego przetwarzania (na przykład zatwierdzić zamówienia czy zapisać Państwa na newsletter).

Auriseo może być zmuszone gromadzić niektóre dane wrażliwe (w szczególności informacje dotyczące stanu zdrowia), które może podawać użytkownik (na przykład w formularzu kontaktowym).W takim przypadku Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie takich danych.W tej sytuacji Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę przesyłając wniosek do działu wskazanego w art. 11. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie narusza dopuszczalności przetwarzania danych opartego o Państwa zgodę udzieloną przed jej wycofaniem.

5. Kto jest odbiorcą gromadzonych danych ?

5.1. Dane zebrane za pośrednictwem Witryny audilo.com przeznaczone są dla wewnętrznych działów spółki.

5.2. Audilo może być zmuszone udostępnić dane spółkom z grupy Sonova [łącze] w celach zgodnych z niniejszą polityką prywatności. Stosujemy środki ostrożności ograniczające nadawanie do dostępu do danych osobowych wyłącznie pracownikom mającym uzasadnioną potrzebę dostępu oraz z umownym zakazem wykorzystywania danych osobowych w jakichkolwiek innych celach.

5.3. Dane mogą być przekazywane następującym podwykonawcom:

- Spółka OVH, zapewniająca hosting witryny internetowej;

- Spółka LYRA NETWORK (PAYZEN), dostawca usług płatności internetowych, aby była w stanie dostarczać usługę płatności internetowych za zamówione produkty.

Wymienieni podwykonawcy posiadają ograniczony dostęp do danych Użytkownika i są zobowiązani do korzystania z nich zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do ochrony danych osobowych.

Auriseo kontroluje, czy jego podwykonawcy przetwarzają dane w sposób zabezpieczony.

5.4. Auriseo może także być zmuszone udostępniać dane spółkom trzecim, takim jak partnerzy handlowi, pod warunkiem uzyskania Państwa jednoznacznej zgody na takie przesłanie danych, aby partnerzy mogli przesyłać Państwu informacje i/lub reklamy. Lista naszych aktualnych partnerów handlowych jest dostępna na żądanie.

5.5. Wreszcie, w celu dochowywania naszych zobowiązań prawnych, Państwa dane osobowe mogą być także przesyłane do uprawnionych organów władzy administracyjnej i sądowej, wyłącznie na wniosek organu sądowego.

6. Przesyłanie danych poza terytorium Unii Europejskiej

Nie przesyłamy Państwa danych poza terytorium Unii Europejskiej.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Auriseo przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów, do których zebrano dane oraz w stopniu dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Wspomniany okres przechowywania jest różny w zależności od celu przetwarzania. Więcej o wspomnianych okresach przechowywania dowiedzą się Państwo kontaktując się z nami pod adresemprivacy@sonova.com

Auriseo będzie usuwać Państwa dane ze swoich systemów, gdy wykorzystywanie tych danych nie będzie już konieczne do celu przetwarzania i/lub podejmie czynności zmierzające do anonimizacji danych, aby nie można było już po nich Państwa zidentyfikować.

8. Prawa do swoich danych i jak z nich korzystać.

Użytkownik posiada następujące prawa do swoich danych:

- Prawo do dostępu do danych, co odpowiada zwłaszcza Państwa prawu do otrzymania kopii danych o
charakterze osobistym przechowywanych przez Auriseo.

- Prawo do przenoszenia danych, co odpowiada Państwa prawu do otrzymania danych, które Państwa
dotyczą i są u nas przechowywane, w ustrukturyzowanej, interoperacyjnej postaci elektronicznej oraz
uzyskania przesłania ich do innego administratora. Użytkownik może korzystać ze swojego prawa do
przenoszenia danych przechodząc na zakładkę „MOJE DANE OSOBOWE” na swoim koncie
klienta. Użytkownikowi proponuje się możliwość darmowego pobrania na nośnik
elektroniczny danych przechowywanych przez Auriseo, które Użytkownika dotyczą.

- Prawo do poprawiania danych, co odpowiada Państwa prawu do poprawiania przetwarzanych informacji osobistych niepełnych lub nieprawidłowych. Mogą Państwo w każdej chwili zmienić swoje dane osobowe widniejące na koncie Użytkownika logując się na swoje konto.

- Prawo do żądania usunięcia danych, co odpowiada Państwa prawu do wnioskowania o usunięcie przetwarzanych informacji osobistych, co zostanie wykonane z zastrzeżeniem zobowiązań prawnych do przechowywania danych.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, co odpowiada prawu do uzyskania ograniczenia przetwarzania Państwa informacji osobistych, gdy kwestionują Państwo dokładność lub dopuszczalność przetwarzania swoich danych.

- Prawo do wniesienia sprzeciwu, co odpowiada Państwa prawu do sprzeciwienia się, z powodów związanych
z Państwa szczególną sytuacją, przetwarzaniu Państwa danych przez Auriseo. Zastosujemy się do Państwa prośby z wyjątkiem przypadków, gdy z uzasadnionej przyczyny będziemy stosować się do obowiązujących przepisów.

- Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy zbierane dane zostały zgromadzone za Państwa zgodą.Niniejszym informuje się Użytkownika, że w przypadku wycofania zgody na konkretny rodzaj przetwarzania danych osobowych (z zastrzeżeniem ograniczeń umownych i prawnych oraz w rozsądnym terminie) nie będzie już świadczona usługa, na potrzeby której dostarczone były dane.

- Prawo określenia rozporządzeń związanych z przechowywaniem, usuwaniem i podawaniem danych osobowych po Państwa śmierci, zgodnie z przepisami art. 40-1 Ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. dotyczącej informatyki, ewidencjonowania i swobód.

Dodatkowo, jeśli Użytkownik nie życzy już sobie otrzymywania informacji handlowych lub marketingowych od Audilo, może w dowolnym momencie wypisać się klikając łącze anulowania subskrypcji występujące w każdym otrzymanym e-mailu.

Użytkownik może korzystać ze swoich pozostałych praw po udowodnieniu swojej tożsamości za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: privacy@sonova.com lub
– poczty tradycyjnej na adres: AURISEO, 8 passage des Deux Soeurs, 75009 Paris

Na wniosek Użytkownika dotyczący skorzystania ze swojego prawa Auriseo odpowie w terminie najpóźniej jednego miesiąca, reagując na wniosek bądź informując o konieczności wydłużenia terminu.Auriseo nie jest zobowiązane pozytywnie odpowiedzieć na wyraźnie bezzasadny lub zbyt szeroki wniosek Użytkownika.

W każdym przypadku Użytkownika informuje się o jego prawie do złożenia reklamacji do CNIL, organu właściwego ds. kontroli nad ochroną danych.

9. Bezpieczeństwo danych

Auriseo stosuje środki organizacyjne i techniczne w obszarze bezpieczeństwa danych, w celu ochrony danych osobowych przed zniekształceniem, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem.

10. Dane osobowe osób małoletnich

Prosimy pamiętać, że rejestracja na Witrynie jest dozwolona dla osób powyżej 16 roku życia. Auriseo nie zamierza zbierać ani przetwarzać danych osobowych osób małoletnich poniżej 16 roku życia. Jeśli zatem Użytkownik ma mniej niż 16 lat, powinien uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów przed przesyłaniem do nas wszelkich informacji za pośrednictwem Witryny.Bez takiej zgody użytkownicy małoletni nie są uprawnieni do dostarczania nam informacji, a gdyby to robili, zaprzestaniemy przetwarzania ich danych osobowych niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie.Auriseo nie odpowiada za wprowadzanie podczas rejestracji informacji należących do osób małoletnich z naruszeniem niniejszych przepisów.

11. Jak skontaktować się z Auriseo, aby zadać pytania dotyczące polityki prywatności ?

Dla Auriseo bardzo ważna jest opinia użytkowników o świadczonych usługach i stosowanej polityce dotyczącej poufności.Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytanie, żądanie lub skargę w odniesieniu do niniejszej gwarancji ochrony prywatności, można się z nami skontaktować przez rubrykę „Kontakt z nami” dostępną na Witrynie.

Można także napisać do nas za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na adres: privacy@sonova.com lub
– poczty tradycyjnej na adres: AURISEO, 8 passage des Deux Soeurs, 75009 Paris

12. Zastosowanie niniejszej Polityki prywatności

Auriseo zastrzega sobie prawo aktualizowania niniejszej Polityki w zależności od rozwoju sytuacji prawnej, technologicznej lub rynkowej.W takim przypadku Auriseo zobowiązuje się opublikować nową wersję w Witrynie.Auriseo jak najszybciej poinformuje także Użytkowników na temat tej zmiany za pomocą poczty elektronicznej, jeśli będzie to znacząca zmiana mająca wpływ na przetwarzania Państwa danych osobowych.Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki nowej polityki w nowym brzmieniu, będzie miał możliwość usunięcia konta lub skorzystania ze swoich praw zgodnie z art. 8.
Użytkownik nieposiadający konta zostanie poinformowany za pomocą alertu na stronie domowej Witryny.

zobacz: Globalna polityka prywatności Sonova