1. Wstęp

Niniejsze ogólne warunki użytkowania („Warunki”) regulują całość użytkowania witryny internetowej www.audilo.pl („Witryny”) oraz oferowanych na niej usług. Dostęp i korzystanie z naszej Witryny i usług są równoznaczne z jednoznaczną i całkowitą zgodą na niniejsze Warunki. W trakcie łączenia się z tą Witryną i korzystania z niej zostaje dorozumiane, że zapoznali się Państwo z Warunkami, wyrażają na nie zgodę i zobowiązują się ich przestrzegać. W przypadku braku akceptacji niniejszych Warunków nie należy korzystać z tej Witryny.

Witryna jest utrzymywana i wykorzystywana przez spółkę Auriseo („Auriseo”, „my”, „nasz/nasza/nasze”), uproszczoną spółkę akcyjną (SAS) o kapitale w wysokości 62 658,90 euro, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS) w Cahors pod numerem 508 151 511, a jej siedziba główna mieści się pod adresem 1134 Chemin du Bartassec 46000 Cahors.
Auriseo prowadzi działalność pod nazwą handlową „Audilo”.
Dyrektorem wydawniczym Witryny jest pan Stéphan ROSAT.
Hosting Witryny zapewnia spółka OVH.

2. Dostęp i korzystanie z naszej Witryny i usług

Auriseo zobowiązuje się jedynie do zapewnienia środków pozwalających na ciągłość swoich usług. Witryna dostępna jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, o ile nie wskazano inaczej.

Niemniej jednak Auriseo nie ponosi odpowiedzialności za wyjątkowe okoliczności takie jak, lecz nie wyłącznie, zdarzenie losowe lub wynikające z działania strony trzeciej, szkody techniczne związane z programami, sprzętem, oprogramowaniem lub Internetem.

Auriseo zastrzega sobie prawo do zmian lub zawieszenia usługi w całości lub części, tymczasowo lub ostatecznie, bez żadnych zobowiązań wobec użytkowników.

3. Czynności nieuprawnione

Użytkownik zobowiązuje się:
 • nie wykorzystywać tej Witryny ani jej treści do celów komercyjnych;
 • nie używać, nie nadzorować ani nie kopiować treści lub informacji na tej Witrynie przy pomocy robota, crawlera, scrapera ani żadnego innego mechanizmu automatycznego lub ręcznego, w żadnym celu, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • nie łamać ograniczeń w plikach wykluczających przeszukiwanie Witryny przez roboty, nie obchodzić zabezpieczeń w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Witryny;
 • nie podejmować działań, które według naszego uznania spowodowałyby lub mogłyby powodować nieracjonalnie wysokie lub nadmierne obciążenie naszej infrastruktury;
 • nie tworzyć niewidzialnego łącza prowadzącego do Witryny, z dowolnego powodu, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • nie „wyświetlać w ramce”, nie robić „kopii lustrzanej” ani nie osadzać żadnej części tej Witryny na innej witrynie bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, ani
 • nie próbować modyfikować, tłumaczyć, dostosowywać, redagować, dekompilować, przeprowadzać inżynierii wstecznej żadnego programu wykorzystywanego przez Audilo w powiązaniu z Witryną lub jej usługami.

4. Tworzenie konta użytkownika

Aby korzystać z usług dostarczanych przez Witrynę, należy najpierw utworzyć swoje konto. Użytkownik zobowiązuje się do starannego i zgodnego z prawdą podania wszelkich wymaganych informacji i regularnego aktualizowania ich w razie potrzeby. Użytkownik zobowiązuje się oprócz tego do nienaruszania praw osób trzecich za pośrednictwem tej Witryny.

W momencie tworzenia konta lub dodawania do niego informacji Użytkownik oświadcza, że jest uprawnionym posiadaczem dostarczanych informacji lub należycie upoważniony do ich upubliczniania, a także że jest w stanie zaakceptować niniejsze Warunki.

W przypadku, gdy użytkownik łamie niniejsze postanowienia, Auriseo może zawiesić lub ograniczyć jego dostęp do Witryny oraz produktów i usług oferowanych przez Auriseo.

5. Publikacje użytkowników i treść rozproszona

Słuchamy uwag użytkowników. Na Witrynie można publikować komentarze o naszych produktach i wyświetlać inną treść, porady, komentarze, wiadomości, materiały lub elementy poprzez fora dyskusyjne, tablice ogłoszeń, usługi oceniania i inne dostępne formy komunikacji („Publikacje”). Auriseo nie przegląda ani nie kontroluje Publikacji użytkowników publikowanych lub rozpowszechnianych na tej Witrynie i nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości użytkowników. Użytkownik jest tym samym jedyną osobą odpowiedzialną za swoje Publikacje na tej Witrynie.
Użytkownik zobowiązuje się ponadto nie publikować, nie pobierać, nie przekazywać, nie rozpowszechniać, nie przechowywać, nie tworzyć ani nie wysyłać za pośrednictwem tej Witryny żadnych następujących wiadomości, tekstu, dźwięku, grafiki, kodu, danych, informacji, muzyki, fotografii, pliku i wszelkiego innego artykułu („Treści”):
 1. Treści nieprawdziwych, nielegalnych, nieuczciwych, zniesławiających, wyzywających, obscenicznych, pornograficznych, nieprzyzwoitych, lubieżnych, sugestywnych, zastraszających lub zachęcających do molestowania innych osób, zagrażających, nieszanujących prawa do prywatności lub do publikacji, nawołujących do przemocy, podżegających, oszukańczych i nagannych;
 2. Treści jednoznacznie obelżywych dla społeczności internetowej, takich jak nawołujące do rasizmu, fanatyzmu, nienawiści, napaści fizycznej na grupy lub pojedyncze osoby;
 3. Treści stanowiących, zachwalających, promujących nielegalną aktywność lub popełnianie przestępstw, lub dostarczających wskazówek co do przeprowadzenia takich aktywności, pociągających do odpowiedzialności cywilnej, naruszających prawa osób trzecich w dowolnym innym kraju na świecie, łamiących stosowne przepisy prawa;
 4. Treści dostarczających instrukcji odnoszących się do czynów zabronionych, takich jak wytwarzanie lub zakup niedozwolonej broni, naruszanie prywatności osoby trzeciej, czy tworzenie lub rozprowadzanie złośliwego oprogramowania;
 5. Treści łamiących dowolny patent, markę, tajemnicę przemysłową, prawa autorskie lub własności intelektualnej, zwłaszcza Treści promujące nielegalne lub nieuprawnione kopiowanie dzieł osób trzecich chronionych prawem autorskim, na przykład poprzez dostarczanie pirackich programów komputerowych czy udostępnianie łącz do tych programów, poprzez rozpowszechnianie informacji pozwalających na obchodzenie zabezpieczeń kopii fabrycznie zainstalowanych przez producenta, bądź dostarczając piracką muzykę lub linki prowadzące do pirackich plików muzycznych;
 6. Treści służących podszyciu się pod podmiot zewnętrzny lub osobę trzecią, lub celowemu błędnemu przedstawieniu relacji użytkownika z osobą bądź podmiotem;
 7. Promocji, komunikatów reklamowych, spamu, łańcuszków, przekazów z kampanii politycznych, reklam, konkursów, loterii i niepożądanej oferty sprzedażowej;
 8. Treści dotyczących działalności handlowej i/lub sprzedaży bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, takich jak konkursy, loterie, fanty, reklama i piramidowy finansowe;
 9. Wszelkich informacji o charakterze poufnym, w tym, lecz nie tylko, nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail, numerów ubezpieczenia społecznego i karty płatniczej;
 10. Treści prowadzących do treści, które według Auriseo (a) stanowią naruszenie poprzednich podsekcji, (b) są niepożądane, (c) uniemożliwiają innym osobom korzystanie z Witryny lub czerpanie z niej zysków, oraz (d) mogą narażać Auriseo, jego podmioty powiązane lub użytkowników na ryzyko lub ponoszenie odpowiedzialności prawnej.

5. Hasło i bezpieczeństwo

Dostęp do niektórych produktów i usług na Witrynie wymaga ustawienia hasła. Użytkownik, który to robi, odpowiada za zachowanie poufności swojego hasła i informacji na koncie oraz za wylogowanie się z konta na koniec każdej sesji.

Użytkownik odpowiada za całą aktywność, która odbywa się z wykorzystaniem jego hasła lub na jego koncie.

Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe poinformowanie Auriseo o każdym nieuprawnionym użyciu swojego hasła lub konta i o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa.Auriseo nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia ani straty wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zapisów przez Użytkownika.

6. Osoby niepełnoletnie

Prosimy pamiętać, że rejestracja na Witrynie jest dozwolona dla osób powyżej 16 roku życia. Jeśli zatem Użytkownik ma mniej niż 16 lat, powinien uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów przed przesyłaniem do nas wszelkich informacji za pośrednictwem Witryny. Auriseo nie odpowiada za wprowadzanie podczas rejestracji lub korzystania z Witryny informacji należących do osób małoletnich z naruszeniem niniejszych przepisów.

7. Strony zewnętrzne i łącza

Łącza internetowe, czyli strony internetowe powiązane z tą stroną, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zostały sprawdzone przez Auriseo. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za treść takich witryn lub stron internetowych, a także odpowiedzialności za wszelkie straty lub sankcje spowodowane korzystaniem z dowolnych linków lub wiarą w treść na dowolnej zewnętrznej witrynie internetowej, z którą ta Witryna jest powiązana. Auriseo nie wspiera i nie odpowiada za treść zewnętrznych stron internetowych prowadzących na tę Witrynę lub są zawarte w tej Witrynie.

Nie wolno umieszczać Witryny w ramce ani tworzyć łącza lub głębokiego łącza do tej Witryny na innej witrynie bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Jeśli Użytkownik chciałby umieścić Witrynę w ramce lub stworzyć do niej łącze / głębokie łącze, prosimy o kontakt na adres contact@audilo.com.

8. Bezpieczeństwo Witryny

Auriseo stosuje odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo Witryny, zwłaszcza przed wirusami komputerowymi, robakami i trojanami. Auriseo nie gwarantuje, że Witryna jest wolna od wirusów komputerowych, robaków i trojanów, i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty mogące wynikać z przeniknięcia wirusów komputerowych, robaków i trojanów przez Witrynę lub pobierane z niej pliki.

9. Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej do Witryny oraz prawa autorskie do wszystkich dokumentów przechowywanych, wyświetlanych i dostępnych w Witrynie, w tym marki, loga, teksty, prezentacje, ilustracje, fotografie i kod HTML, są własnością Auriseo lub mogą być przez Auriseo wykorzystywane zgodnie z prawem. Wszystkie powyższe prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może pobierać, drukować, tymczasowo przechowywać, pobierać i wyświetlać informacje pochodzące z Witryny na ekranie komputera, drukować pojedyncze strony na papierze (lecz nie kserować) oraz przechowywać te strony w formie elektronicznej na dysku twardym (lecz nie na serwerze ani innym urządzeniu peryferyjnym podłączonym do sieci) do użytku osobistego lub wewnątrz swojej organizacji.

Użytkownik nie jest upoważniony (o ile nie otrzymał od nas na to wyraźnego zezwolenia) do dostosowywania ani zmieniania informacji z Witryny ani jej części, zaś informacja ani jej część nie może być kopiowana, powielana, publikowana ponownie, pobierana, postowana, rozpowszechniana ani w żaden inny sposób przekazywana podmiotom trzecim w celach komercyjnych.

10. Ochrona danych osobowych

Podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny możemy być zmuszeni zbierać pewne informacje identyfikujące Użytkownika jako osobę („Dane osobowe”), takie jak płeć lub zwrot grzecznościowy, nazwisko, imię, e-mail, hasło, data urodzenia, adres dostawy, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane dotyczące płatności, adres IP, dane o połączeniach i przeglądaniu Internetu, w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z konkretnych oferowanych przez nas produktów i usług. Dane osobowe wykorzystamy tylko w celu dostarczenia zamawianych produktów lub usług bądź w innych celach określonych w naszej Polityce dot. poufności. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Auriseo wykorzystuje Państwa Dane osobowe znajdą Państwo w naszej polityce dot. poufności, dostępnej tutaj 

11. Pliki cookie

Ta Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji dotyczących korzystania przez nas z plików cookie i innych technologii śledzenia znajduje się w Polityce plików cookie dostępnej tutaj [wstawić łącze do polityki dotyczącej plików cookie]

12. Polityka powiadamiania o niepożądanych treściach i ich usuwania

Witryna funkcjonuje na zasadzie „powiadomienie i usunięcie”. W przypadku roszczenia lub sprzeciwu ze strony Użytkownika dotyczącego elementów lub treści umieszczonych w Witrynie, lub jeśli Użytkownik uznaje, że elementy lub treści umieszczone w Witrynie naruszają jego prawa autorskie, prosimy o natychmiastowy kontakt przez podstronę „Kontakt z nami”. Po zakończeniu tej procedury dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć niepożądane treści. Auriseo zastrzega sobie prawo do usuwania według swego uznania, bez powiadomienia i z dowolnej przyczyny wszelkich wiadomości wysyłanych przez użytkowników i/lub treści w Witrynie.

13. Podzielność

Jeśli niniejsze Warunki lub ich część zostanie uznana za niezgodną z prawem, niewiążącą lub w inny sposób niemającą zastosowania, to w stopniu, w jakim Warunki są niezgodne z prawem, niewiążące lub nie do zastosowania, będą uznane za rozłączne z całością Warunków i zostaną usunięte. Pozostała część Warunków pozostanie bez zmian, całkowicie obowiązująca, zachowa wszelkie skutki prawne i będzie nadal obowiązująca i wykonalna.

14. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik w swojej roli Użytkownika zgadza się na korzystanie z tej Witryny na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

Witryna i wszystkie dostępne na niej dokumenty i informacje są dostarczane „w stanie takim, jakim są”. Auriseo nie gwarantuje prawdziwości, wiarygodności, stosowności, dokładności, wyczerpującego charakteru, rezultatów ani konkretnej zastosowalności Witryny ani żadnych dostępnych na niej dokumentów czy informacji. Odpowiedzialność za upewnienie się, że Witryna jest przystosowana do realizacji celów Użytkownika spoczywa na Użytkowniku. Auriseo ani żaden inny podmiot w imieniu Auriseo nie ponosi odpowiedzialności za błędy, opuszczenia i wszelkie inne nieścisłości w dokumentach i informacjach na Witrynie. Ponadto Auriseo nie gwarantuje ciągłości ani bezbłędności Witryny ani innych dokumentów czy informacji, ani naprawy żadnych takich wad.

Auriseo kontroluje, czy informacje przedstawiane w Witrynie są zgodne z prawdą i aktualizowane, jednak nie ponosi odpowiedzialności za straty lub zniszczenia wynikłe z dostępu lub użytkowania Witryny lub związane z takim dostępem lub użytkowaniem. Żadna część niniejszych Warunków nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności za straty, których nie można by zgodnie z prawem wykluczyć lub ograniczyć w świetle obowiązujących przepisów.

Auriseo, jego pracownicy i zarząd w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za:
 • wszelkie straty, zwłaszcza pośrednie, w tym, lecz nie wyłącznie utratę przychodów lub dochodów, utratę działalności, utratę okazji biznesowej, itd.;
 • wszelkie straty wynikłe z utraty zastosowania, danych lub korzyści, czy to w ramach stosunku umownego, czynu niedozwolonego, czy w inny sposób, co wynikałoby z korzystania z tej Witryny lub przedstawionych na niej informacji lub było powiązane z takim korzystaniem;
 • błędne funkcjonowanie, niedostępność, niewłaściwe korzystanie lub konfigurację komputera Użytkownika lub innego używanego przez niego sprzętu informatycznego lub telefonicznego bądź przeglądarki.
Auriseo nie odpowiada za żadne naruszenia tych Warunków spowodowane przez okoliczności w rozsądnym rozumieniu pozostające poza jego kontrolą.

15. Pobierane pliki

Niektóre pliki z informacjami można pobierać z Witryny. Pliki te podlegają niniejszym Warunkom, w szczególności części 10, Własność intelektualna.

16. Prawo i sądy właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu francuskiemu i wyłącznej właściwości sądów i trybunałów miasta Cahors.

17. Aktualizacje niniejszych Warunków

Auriseo zastrzega sobie prawo aktualizowania dowolnej części Witryny, dostępnych dokumentów i informacji lub niniejszych Warunków w zależności od rozwoju sytuacji prawnej, technologicznej lub rynkowej. W takim przypadku Auriseo zobowiązuje się opublikować nową wersję w Witrynie. Data u góry tej strony internetowej wskazuje na ostatnią aktualizację Warunków. Auriseo jak najszybciej poinformuje także użytkowników na temat tej zmiany za pomocą poczty elektronicznej, jeśli będzie to znacząca zmiana mająca wpływ na niniejsze Warunki. Kontynuując korzystanie z tej Witryny Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wiążą go niniejsze Warunki wraz z późniejszymi zmianami. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmienione Warunki, nie może kontynuować korzystania ze strony po dacie wejścia zmian w życie.

18. Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytanie, żądanie lub skargę w odniesieniu do niniejszych Warunków, można się z nami skontaktować przez rubrykę „Kontakt z nami” dostępną na Witrynie.

Można także napisać do nas e-mail na adres commercial@audilo.com lub zwykły list na adres: AURISEO, 8 passage des Deux Sœurs, 75009 Paris.